REGULAMIN

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.laptopdirect.pl prowadzony jest przez firmęLAPTOPDIRECT Edyta Wasiak, ul. Chopina 9, +48 505 810 910, serwis@laptopdirect.pl, NIP 635-155-10-36, REGON 360073141.

2. Wypełnienie "Formularza" zamówienia lub utworzenie "Konta" w naszym sklepie jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany całości lub części oferty, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych bez podania przyczyny.

5. Towary oferowane przez sklep są nowe i używane.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA.

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem sklepu internetowego www.laptopdirect.pl lub za pomocą poczty elektronicznej na adresserwis@laptopdirect.pl oraz telefonicznie od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 09:00 do 17:00.

3. Podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę do odmowy realizacji zamówienia.

4. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu i podany jest na stronie sklepu.

5. Zakupu w sklepie może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia.

6. Składanie Zamówień w Sklepie może odbywać się za pośrednictwem założonego Konta Klienta lub wypełnionego formularza podczas składania zamówienia.

7. Klient potwierdza chęć złożenia Zamówienia Towaru poprzez kliknięcie „Zamawiam” podczas składania zamówienia, a następnie kliknięcie w link wysłany przez Sklep mailem.

8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

9. Zamówienie trafia do realizacji po dokonaniu przez Klienta Płatności zgodnie z §3 pkt 5 niniejszego regulaminu.

10. Sklep może anulować zamówienie jeśli KLIENT nie opłaci zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od daty jego złożenia. KLIENT zostanie o tym fakcie poinformowany stosownym e-mail’em przesłanym na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

§3. PŁATNOŚCI.

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

4. Sprzedawca akceptuje następujące metody Płatności:

  • Przedpłata przelewem - wpłaty dokonujesz na nasz rachunek bankowy. 

Nazwa odbiorcy przelewu: 
LAPTOPDIRECT Edyta Wasiak
Adres:
62-510 Konin, ul. Chopina 9
Nr rachunku: 56 1050 1735 1000 0092 0903 5733 (ING Bank Śląski)

  • Płatność przelewem on-line – Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. Ta bezpieczna forma płatności to jednocześnie najszybsza metoda, abyśmy po zaksięgowaniu wpłaty mogli rozpocząć przygotowanie Twojego zamówienia do wysyłki. 

5. Dniem dokonania Płatności jest dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

7. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

§4. DOSTAWA.

1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

2. Towar dostarczany jest na adres wskazany w Zamówieniu.

3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

4. Koszty dostawy ponosi Kupujący. Przy zamówieniach powyżej 2000 zł (brutto) koszty dostawy ponosi sprzedający.

5. Dostarczeniem zamówienia zajmuje się firma kurierska. Przybliżony czas dostawy wynosi 2 dni robocze.

6. Termin wysyłki wyrażony jest w dniach roboczych i liczy się od dnia zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

7. Przesyłkę z towarem należy otworzyć w obecności pracownika firmy, która dostarczyła paczkę w celu sprawdzenia jej kompletności i ewentualnego uszkodzenia. Jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia lub jej otwierania, nie należy jej przyjmować, a w obecności pracownika firmy doręczającej sporządzić stosowny protokół zgodny z przepisami firmy dostarczającej przesyłkę. W innym przypadku reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru podczas transportu nie będą uwzględniane.

8. W przypadku nieodebrania przez KLIENTA towaru wysłanego przez sklep, KLIENT zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem nie doręczonej przesyłki [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 9 stycznia 2004r. W sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych w §37 stanowi, iż za czynności związane ze zwrotem przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego do nadawcy (po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy) pobiera się opłatę] oraz ponownej jej wysyłki. W przypadku powrotu przesyłki do sklepu i niemożności kontaktu z KLIENTEM, przesyłka ta będzie przechowywana przez okres 3 miesięcy. Po tym czasie zawartość przesyłki ulega przepadkowi na rzecz sklepu a wpłacone wcześniej pieniądze nie będą zwracane.

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

3. Sklep nie przyjmuje zwrotów przysłanych przez KLIENTA za pobraniem.

4. Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie powinien nosić śladów użytkowania oraz w miarę możliwości powinien posiadać oryginalne opakowanie.

§6. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ. REKLAMACJE.

1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności Towaru z umową, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia wydania Towaru.

4. W przypadku skorzystania z prawa reklamacji, należy pisemnie zgłosić reklamację i jednocześnie odesłać reklamowany towar wraz z dowodem zakupu (paragonem albo fakturą).

5. Reklamacje należy przesyłać na adres Sprzedającego wskazany w § 1 pkt 1 niniejszego regulaminu.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

8. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uzyskane od Państwa będą przetwarzane zgodnie z Polityką bezpieczeństwa Laptopdirect Edyta Wasiak do celów określonych w rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych wskazanego podmiotu.
Otrzymane od Państwa dane osobowe w ilości wynikającej z przepisów prawa lub dobrowolnie przekazane, nie będą udostępniane podmiotom trzecim oraz do państw trzecich, oraz nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Czas ich przetwarzania będzie wynikał z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego celu zgodnie z rejestrem czynności przetwarzania obowiązującym w podmiocie Laptopdirect Edyta Wasiak.
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, oraz konieczne w niezbędnej ilości w przypadku podjęcia działań lub realizacji umowy między stronami.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2015 r.

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość